Español - Mapudungun

Gato. Gata

narki. Nadki./ Gato montés (diversas especies): wiña